Butik / ICA Nära Påryd

"Bolagets hyrda butikslokaler är nu färdigställda. Butiken är nu mer kundvänlig samt har ett utökat och bredare sortiment av artiklar. Detta har varit en bidragande orsak till att. försäljningen ökat jämfört med föregående år. Dock har butiksinvesteringen medfört viss ineffektivitet i bemanningen vilket under året påverkat resultatet negativt. Som åtgärd till detta har ledningen efter bokslutet sett över alla sina kostnader och arbetat aktivt med bemanningen för att hitta en balans i verksamheten och på så vis kunna förbättra resultatet. Även om investeringen medfort en ansträngd ekonomisk situation så är det är styrelsens bedömning att bolaget, efter genomförande av ovan nämnda åtgärder, kommer att kunna fullgöra sina betalningar inom ramen för den normala affärsverksamheten för de kommande 12 månaderna. Skulle finansiering inte erhållas i tillräcklig omfattning finns det en risk för att förutsättningarna för fortsatt drift inte föreligger. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns, på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten."

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda